Bộ máy tổ chức

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS Phạm Thị Mai Hương

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Quản lý mọi hoạt động của Khoa (Cơ sở vật chất, Đào tạo Sau ĐH, Trưởng ban cố vấn, Hội đồng Khoa, tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng giảng viên..)

ĐT: 0904355276

Email: phammaihuong@haui.edu.vn; phamthimaihuong@gmail.com

Phó Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Thế Hữu

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Quản lý công tác đào tạo Cao đẳng, ĐH chính quy, công tác thực tập, quan hệ doanh nghiệp.

ĐT: 0912553094

Email: huudhcnhn@gmail.com

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tuấn Anh

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, ISO, Công tác Đoàn thể, Đoàn thanh niên.

ĐT: 0904753386

Email: nguyentuananh@haui.edu.vn

* TỔ HÀNH CHÍNH: TS Phạm Thị Mai Hương - Tổ Trưởng

ĐT: 0904355276

Email: phammaihuong@haui.edu.vn; phamthimaihuong@gmail.com

Giáo vụ khoa: Cô Ngô Thạch Hoa

- ĐT: 0973254515

- Email: ngothachhoa@gmail.com

Chuyên viên làm công tác chủ nhiệm lớp: Cô Nguyễn Thị Mai Hoa

- ĐT: 0965884997

- Email: maihoa629@gmail.com

* BỘ MÔN

1. Bộ môn Hóa cơ sở: TS. Phạm Thị Thu Giang - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0989993585

- Email: phamthithugiang78@gmail.com

2. Bộ môn Công nghệ Vô cơ- Hóa công: TS. Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0987351688

- Email: manhtb0919@gmail.com

3. Bộ môn Công nghệ Hóa Hữu cơ: TS. Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0904753386

- Email: nguyentuananh@haui.edu.vn

4. Bộ môn Hóa Phân tích: TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0988091556

- Email: thuphuong@yahoo.com

5. Bộ môn Công nghệ Hóa dầu: PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0912553094

- Email: huudhcnhn@gmail.com

6. Bộ môn Công nghệ Môi trường: TS. Phạm Thị Thanh Yên - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0983080375

- Email: ptyen@gmai.com

* PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG TS Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng

* CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1. Ban chi ủy

Đồng chí Phạm Thị Mai Hương - Bí thư

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư

Đồng chí Nguyễn Thế Hữu - Chi ủy viên

2. Ban chấp hành công đoàn

Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch

Cô Phạm Thị Thu Giang - Phó Chủ tịch

Thầy Nguyễn Mạnh Hà - UV

3. Ban chấp hành Liên chi đoàn

Đồng chí Trương Công Doanh- Bí thư

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Bí thư