Cán bộ & Giảng viên

Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Khoa Công nghệ Hóa có cán bộ, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng bao gồm Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, NCS và Thạc sĩ. Các giảng viên được đào tạo từ nhiều nước trên thế giới như Đức, Pháp, Nga, Hàn Quốc,...Đội ngũ giảng viên của Khoa hầu hết có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng viên của Khoa luôn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ phục vụ tốt cho nhiệm vụ giảng dạy lý thuyết đồng thời hướng dẫn thực hành, thực tập tại Phòng thí nghiệm và các Công ty, Nhà máy đáp ứng được những yêu cầu cho sự phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.