Study on Fire Resistance Ability and Mechanical Properties of Composites Based on Epikote 240 Epoxy Resin and Thermoelectric Fly Ash: An Ecofriendly Additive

Tuan Anh Nguyen , Quang Tung Nguyen, Xuan Canh Nguyen , and Van Hoan Nguyen Bài báo của nhóm tác giả thuộc khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí Hindawi - Journal of Chemistry Volume 2019. doi: 10.1155/2019/2635231

Xem thêm