Lịch Thực hành Khoa Công nghệ Hóa tuần từ ngày 06 tháng 06 đến ngày 12 tháng 06 năm 2022

Lịch Thực hành Khoa Công nghệ Hóa tuần từ ngày 06 tháng 06 đến ngày 12 tháng 06 năm 2022. Thực hiện tại các Phòng thí nghiệm.

Xem thêm

Lịch thực hành Khoa Công nghệ Hóa tuần 13 - Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022

Lịch thực hành Khoa Công nghệ Hóa tuần 13 - Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2022. Thực hiện tại các Phòng thí nghiệm

Xem thêm

Lịch thực hành Khoa Công nghệ Hóa tuần từ 28/03/2022 - 03/04/2022

Lịch thực hành Khoa Công nghệ Hóa tuần từ 28/03/2022 đến 03/04/2022. Thực hiện trực tiếp tại các Phòng thí nghiệm

Xem thêm