Phenolic Constituents from Fallopia multiflora (Thunberg) Haraldson

Thi Thoa Nguyen,1,2,3 Thanh Binh Pham,2 Nguyen Phuong Thao ,2 Nguyen Hai Dang,1,2 Van Hung Nguyen,2 Van Cuong Pham,2 Chau Van Minh,2 Quang Hai Tran,3 and Nguyen Tien Dat 1,4. Bài báo của nhóm tác giả thuộc trường Đại học Khoa học và công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Viện Hóa sinh biển; Trung tâm chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài báo được đăng trên tạp chí Journal of Chemistry, Volume 2018. doi.org/10.1155/2018/4851439

Xem thêm

Study on Fire Resistance Ability and Mechanical Properties of Composites Based on Epikote 240 Epoxy Resin and Thermoelectric Fly Ash: An Ecofriendly Additive

Tuan Anh Nguyen , Quang Tung Nguyen, Xuan Canh Nguyen , and Van Hoan Nguyen Bài báo của nhóm tác giả thuộc khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí Hindawi - Journal of Chemistry Volume 2019. doi: 10.1155/2019/2635231

Xem thêm

Mechanical Properties and Flame Retardancy of Epoxy Resin/ Nanoclay/Multiwalled Carbon Nanotube Nanocomposites

Tuan Anh Nguyen ,1 Quang Tung Nguyen,1 and Trong Phuc Bach2 Bài báo của nhóm tác giả thuộc Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TRường Đại học Bách Khoa Hà Nội đăng trên tạp chí Hindawi - Journal of Chemistry Volume 2019. doi: /10.1155/2019/3105205

Xem thêm

The Use of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Nanoclay for Simultaneously Improving the Flame Retardancy and Mechanical Properties of Epoxy Nanocomposites

Nguyen Tuan Anh1*, Nguyen Quang Tung1, Bach Trong Phuc2, Nguyen Xuan Canh1 Bài báo của nhóm tác giả thuộc Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trungtaam Polime - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đăn trên tạp chí International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.36) (2018).

Xem thêm

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo màng sợi PVDF/GO bằng phương pháp điện trường quay và đánh giá khả năng hấp phụ ion chì của màng sợi PVDF/GO

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Thị Thu Thủy, nhóm sinh viên thuộc lớp Công nghệ Hóa dầu, K11, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu chế tạo màng sợi polyvinyldiene fluoride (PVDF) chứa GO bằng phương pháp điện trường quay (electrospinning)

Xem thêm

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Sáng 28/01/2019, tại Phòng Hội thảo 402 Trung tâm Thư viện - cơ sở 2, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Xem thêm

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Chiều ngày 25/01/2019, Phòng Khoa học công nghệ - Trường đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức báo cáo kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp Tỉnh: Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài do ThS. Nguyễn Đức Hải - Giảng viên khoa Công nghệ Hóa, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm chủ nhiệm.

Xem thêm